601 771 315

Separacja metali

Separacja metali

Przemysłowe separatory zanieczyszczeń metalicznych są wiodącym produktem wytwarzanym przez firmę ELJOT. Poniżej przedstawione zostały najbardziej typowe aplikacje, służące do separacji zanieczyszczeń ferromagnetycznych jak i paramagnetycznych. Tysiące wykonanych aplikacji oraz analizowanych przypadków nie wyczerpuje możliwości konstrukcyjnych naszej firmy. Niejednokrotnie wykonywaliśmy autorskie, jednostkowe, rozwiązania. Jeżeli nie znajdziecie Państwo aplikacji, której szukacie, prosimy o kontakt w celu wspólnego przeanalizowania problemu.


Separacja zanieczyszczeń ferromagnetycznych

  Wszelkie zanieczyszczenia ferromagnetyczne (poddające się działaniu pola magnetycznego oraz elektromagnetycznego) występujące w przemyśle możemy wyseparować na wiele sposobów. Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania uzależniony jest od bardzo wielu czynników, a są nim im.in.:

 • rodzaj produktu
 • sposób transportu produktu
 • właściwości fizykochemiczne produktu
 • warunki pracy
 • wielkość zanieczyszczeń ferromagnetycznych
 • możliwość zabudowy aplikacji

Zebranie kompletnych danych pozwala na wybranie optymalnego rozwiązania.


Separatory nadtaśmowe

Separatory nadtaśmowe stosuje się przeważnie do oczyszczania produktów sypkich transportowanych przenośnikami taśmowymi z taśmą gumową. Wyróżnia się dwa sposoby montażu tj. poprzecznie do kierunku ruchu taśmy oraz wzdłużnie na przesypie przenośnika taśmowego. W zależności od ilości transportowanego produktu, a także innych czynniku wymienionych powyżej, wyróżnić możemy dwa podstawowe podziały separatorów nadtaśmowych.

Pierwszy typ separatorów nadtaśmowych to separatory elektromagnetyczne serii SEN Zaletą separatorów elektromagnetycznych jest wysoka wgłębność pola elektromagnetycznego. W praktyce oznacza to możliwość większego oddalenia separatora od taśmy transportera z produktem, niż ma to miejsce przy zastosowaniu nadtaśmowych separatorów magnetycznych serii SMN.

Elementem składowym separatora elektromagnetycznego jest szafa zasilająco-sterująca montowana lokalnie lub w innym miejscu wskazanym przez klienta. Z uwagi na właściwości fizyczne elektromagnesów, nie zaleca się pracy w trybie ciągłym. Jeśli występuje taka konieczność, separator elektromagnetyczny serii SEN instaluje się razem z detektorem metalu (np. serii Secus-D), który po wykryciu metalu, ma na celu wzbudzenie separatora do jego maksymalnej mocy.

Zakres stosowalności nadtaśmowych separatorów magnetycznych serii SMN jest bardzo podobnym do separatorów serii SEN. Posiadają one jednak tą zaletę, że emitują pole magnetyczne w sposób stały i mogą pracować w pracy ciągłej bez konieczności stosowania detektora metalu. Dodatkowo ich jedynym zapotrzebowaniem pod kątem poboru mocy elektrycznej jest napęd taśmy samoczyszczącej. Posiadamy również aplikacje separatorów serii SMN z napędem hydraulicznym, co pozwala nam stosować je w aplikacjach z utrudnionym dostępem do źródeł prądu elektrycznego.

  Najbardziej popularnymi aplikacjami z wykorzystaniem separatorów SEN i SMN są:

 • ciągi nawęglana (elektrownie, elektrociepłownie)
 • transport kruszywa (przemysł wydobywczy, cementownie)
 • transport rud (kopalnie rud)
 • transport odpadów (wysypiska, sortownie śmieci, recykling)
 • transport drewna i biomasy (tartaki, przemysł papierniczy, elektrownie, elektrociepłownie)
 • transport komponentów (huty, odlewnie)

W zależności od wydajności linii technologicznej, możemy zaoferować Państwu, w wersji standardowej, rozwiązania dla przenośników o szerokości taśmy do 2000 mm. Jeśli jednak powstanie potrzeba skonstruowania większego separatora, nasz dział konstrukcyjny podejmie się również takiego zadania.

W przypadku, gdy zanieczyszczenia produktu mają charakter incydentalny, możliwym jest zastosowanie samych źródeł pola separatorów SEN i SMN. W tym przypadku mamy do czynienia odpowiednio z blokiem elektromagnetycznym typu BEM oraz z blokiem magnetycznym typu BM.

Należy zaznaczyć, że niejednokrotnie mamy do czynienia z pokrywaniem się stosowalności separatorów typu SEN i SMN, jednak nasze doświadczenie pozwala na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania.

Powyższe rozwiązania wykonujemy również w wersji umożliwiającej pracę w strefach zagrożenia wybuchem pyłami strefy ATEX 3D, 2D oraz 1D.


Separatory bębnowe

Separatory bębnowe serii SMB, z uwagi na typ konstrukcji, dzielimy na dwie podstawowe kategorie tj. separatory bębnowe jako bębny przenośników taśmowych (napędowe lub bierne), które są montowane, lub zastępują istniejące, na przesypach oraz separatory bębnowe w zabudowie, działające jako urządzenia samodzielne.

Zasada działania separatora bębnowego SMB polega na tym, że oczyszczany produkt spada grawitacyjnie na przesypie w formie strugi, a zanieczyszczenie okleja się na taśmie transportera i jest zabierane "pod bęben" w kierunku powrotu taśmy. Wizualnie tego typu separatory wyglądają bardzo podobnie jak standardowe bębny, stanowiące część składową przenośników.

Separator bębnowy serii SMB z rozszerzeniem ZXXX (gdzie X różny w zależności od konfiguracji) jest separatorem samodzielnym posiadającym, w podstawowej konfiguracji, kanał wlotowy dla oczyszczanego produktu oraz dwa kanały wylotowe (jeden dla oczyszczonego produktu a drugi dla zanieczyszczeń). Bęben separatora składa się ze stalowego rdzenia, pełniącego rolę elementu mocującego, na którym osadzone jest wypełnienie magnetyczne oraz obrotowego płaszcza wykonanego ze stali nierdzewnej, na którym zamocowane są ostrogi ułatwiające separację zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

Zaletami tego systemu separacji jest fakt, że może pracować bez dozoru, a oczyszczanie odbywa się bez zatrzymywania linii produkcyjnej. Chcąc zachować optymalne warunki pracy, należy zagwarantować, aby oczyszczany produkt pokrywał równomierną warstwą całą szerokość bębna.

W tym celu możemy stosować np.: podajniki wibracyjne. Jeśli mamy do czynienia z produktem o bardzo niekorzystnych właściwościach, możemy zastosować połączenie kaskadowe z kolejnym separatorem bębnowym lub rusztem automatycznym.


Separatory rusztowe (prętowe)

Ideą separatorów rusztowych typu SMR jest separacja zanieczyszczeń ferromagnetycznych z materiałów sypkich. Sposób separacji polega na grawitacyjnym przesypywaniu produktu przez ruszt magnetyczny, w wyniku czego uzyskuje się bezpośredni kontakt pręta magnetycznego z produktem co ułatwia separację zanieczyszczeń i osadzanie ich na powierzchni separatora.

  W zależności od stopnia zaawansowania systemy oczyszczania separatora rusztowego dzielimy je na 4 podstawowe typy:

 • Typ SMR.0S - zwykły ruszt magnetyczny z prętami zabudowanymi na płaskownikach (czyszczenie mechaniczne/ręczne)
 • Typ SMR.1S - układ w zabudowie z jednostopniowym systemem czyszczenia (czyszczenie mechaniczne/ręczne po wysunięciu przed kanał transportujący produkt)
 • Typ SMR.2S - układ w zabudowie z dwustopniowym systemem czyszczenia (czyszczenie grawitacyjne/ręczne przed kanałem transportującym produkt)
 • Typ SMR.2SA - układ w zabudowie z programowalnym automatycznym systemem czyszczenia pneumatycznego (czyszczenie grawitacyjne/automatyczne przed kanałem transportującym produkt)

Z uwagi na różnorodność aplikacji (wielkości instalacji transportujących, typ i właściwości produktu, stopień zanieczyszczenia, przeznaczenie) separatory rusztowe wszystkich typów charakteryzują się dużą swobodą konfiguracji poszczególnych elementów (wielkość przekroju kanału separacji, ilość szuflad, średnice prętów itp.) tak, aby uzyskać optymalne rozwiązanie do potrzeb klienta.


Separatory garnkowe

Separator garnkowy serii SMG ma zbliżoną zasadę działania do separatora rusztowego. Jego zakres zastosowań, co do typu produktu, jest podobny, jednak montuje się go w instalacjach ciśnieniowych. Dodatkowo jego niewątpliwą zaletą jest możliwość zastosowania w produktach o dużej lepkości jak miód czy płynna czekolada.

W zależności od potrzeb klienta możemy zaprojektować separator SMG w różnych konfiguracjach gabarytowych jak i w różnych opcjach m.in.: z płaszczem wodnym, dodatkową izolacją termiczną, dwoma wejściami lub wyjściami produktu czy wbudowaną siatką filtrującą zanieczyszczenia mechaniczne.


Separatory rurowe (palcowe) SMP

SMP jest przemysł zbożowy (mąka oraz produkty pochodne).


Rekuperatory magnetytu

Separatory magnetyczne zwane rekuperatorami używane są do odzysku lub separacji materiałów ferromagnetycznych takich jak magnetyt, żelazokrzem, czy tlenki żelaza z cieczy. W górnictwie wykorzystuję się je do odzysku magnetytu z cieczy ciężkiej. Produkowane przez nas rekuperatory wykonywane są w różnych wersjach w zależności od ich przeznaczenia, wydajności oraz warunków technologicznych. Jesteśmy w stanie dostosować urządzenie do wymagań użytkownika pod względem możliwości zabudowy wydajności i sprawności separacji. Płaszcz bębna rekuperatora może pracować zgodnie z kierunkiem strugi nadawy jak również przeciwbieżnie.

Dzięki ukształtowaniu dna wanny uzyskujemy dłuższy czas przebywania magnetytu w strefie oddziaływania pola magnetycznego, czego efektem jest większa skuteczność.

W polecanym przez nas urządzeniu pole magnetyczne jest generowane z wysoko wydajnych magnesów neodymowych w gatunku N38 lub wyższych. Podstawa magnesów mocowana jest wahliwie do osi obrotu bębna i posiada ramię regulacyjne, którego zadaniem jest optymalne ustawienie magnesów zapewniające jak najwyższą skuteczność.

Magnesy ułożone są w taki sposób aby ich przyciąganie było jak największe w miejscu przepływu cieczy obrabianej a następnie malało w kierunku wynoszenia magnetytu poza rynnę zsypową. Dodatkowo wyposażamy rekuperator w skrobak dociskany przeciwwagą w celu pełnego oczyszczenia bębna z resztek ferromagnetycznych.

W naszej ofercie posiadamy rekuperatory o wydajność w przedziale 180-300 m3/h.

Wysokie parametry indukcji pola magnetycznego w szczelinie roboczej rekuperatora pozwalają na zastosowanie pojedynczego urządzenia w węźle separacji, bez konieczności kaskadowej zabudowy kilku separatorów. Pozwala to na uproszczenie procesu rekuperacji magnetytu poprzez zastąpienie dwóch urządzeń jednym co również ma wpływ na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Separacja zanieczyszczeń paramagnetycznych

Separator prądów wirowych (ECS)

Separatory metali nieżelaznych ECS służą do separacji metali niemagnetycznych (paramagnetyków) takich jak aluminium, miedź, stale kwasoodporne czy tlenki z produktów takich jak szkło, drewno, piasek, odpady komunalne czy tworzywa sztuczne.

Separacja metali kolorowych odbywa się za sprawą prądów wirowych wytwarzanych w paramagnetykach przez obracający się z dużą prędkością rotor magnetyczny. Prądy wirowe indukują w metalu pole magnetyczne skierowane przeciwnie do pola magnetycznego rotora. W następstwie działania prądów wirowych metale kolorowe, i im podobne, są odpychane przez szybkozmienne pole magnetyczne rotora, ich krzywa spadku na przesypie separatora jest inna od produktu oczyszczanego, co w efekcie powoduje ich wyrzucenie poza strugę transportowanego produktu.

Zalecane jest, aby wszystkie zanieczyszczenia ferromagnetyczne zostały wcześniej wyseparowane.

Konfiguracja separatora prądów wirowych ECS, poza doborem szerokości taśmy separatora, może obejmować różne typy systemów podawczych oraz odbiorczych oczyszczanego produktu. Ich optymalny dobór możemy dokonać po dokładnym przeanalizowaniu państwa potrzeb, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszą firmą.